Aktualności

Formy i metody szkoleń okresowych bhp

33

Każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą i zatrudniający w firmie pracowników jest zobligowany Kodeksem Pracy do przeprowadzenia szkoleń swoich pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nowo zatrudniony pracownik, bez względu na to, jakie będzie zajmował w firmie stanowisko, czy będzie pracownikiem umysłowym czy robotnikiem, musi przed dopuszczeniem do stanowiska pracy zostać przeszkolony z zakresu bhp.

Nie zapomnij o szkoleniach

Jest to jego pierwsze, ale nie ostatnie szkolenie z tego zakresu. Kodeks Pracy dokładnie określa jak często pracownicy muszą odbywać kolejne okresowe szkolenia bhp. Częstotliwość, czas trwania oraz obowiązująca forma zależy od wykonywanej pracy. Dopuszczalne formy szkoleń to: instruktaż na stanowisku pracy, połączony z wykładem a także seminarium lub kurs. Możliwe jest także samokształcenia kierowane – na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Uczestnicy powinni otrzymać materiały, które umożliwią przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych). Szkolenia bhp są obowiązkowe, muszą odbywać się w czasie godzin pracy i są całkowicie finansowe przez pracodawcę. Właściciele małych firm mogą skorzystać z dotacji na finansowanie części kosztów szkolenia w zakresie bhp, na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki z 2001r. Dla części pracowników należy odnawiać szkolenia, co 5 lub 6 lat i muszą być w wymiarze od 8 do 16 godzin. Jest grupa pracowników, która musi mieć szkolenia, co roku. Są to 8 godzinne instruktaże na stanowisku pracy. Obowiązują pracowników robotniczych, wykonujących prace szczególnie niebezpieczne, z dużym zagrożeniem dla zdrowia. Kadra kierownicza jest obowiązana do odbywania szkoleń okresowych bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków raz na 5 lat, ale w wymiarze 16 godzin.

multikontrakt

Dla kogo szkolenie?

Celem szkoleń okresowych kadry kierowniczej jest aktualizacja i uzupełnienie ich wiedzy z zakresu ochrony pracowników przed zagrożeniami ściśle związanymi z wykonywaną pracą, oceną zagrożeń występujących w środowisku pracy, kształtowaniem higienicznych i bezpiecznych warunków pracy podległych pracowników. Takie szkolenia, jak wszystkie inne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy. Szkolenia mogą mieć formę kursów, seminariów. Kadra kierownicza w czasie szkolenia zapoznaje się z regulacjami prawnymi z zakresu prawa pracy- z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy, analizowane są przyczyny i okoliczności wypadków na stanowisku pracy, choroby zawodowe wraz z profilaktyką, zasady postępowania w przypadku, gdy ma miejsce wypadek w pracy, udzielanie pierwszej pomocy. Poruszane są również tematy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego. Podczas szkolenia analizuje się skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków na stanowisku pracy. Udział w szkoleniu odnotowuje się w aktach osobowych, dołączając odpis lub ksero uzyskanego przez pracownika zaświadczenia. Zwykle pracodawcy powierzają prowadzenie szkoleń okresowych bhp firmom outsourcingowym. Przed podpisaniem umowy powinni jednak wcześniej sprawdzić kompetencje osób, które będą prowadzić szkolenie.

Autor artykułu - 

Redakcja

Opisujemy to co jest najważniejsze w budownictwie. Publikujemy wartościowe aktualności, ceny materiałów, recenzje sprzętów oraz opinie o firmach. Temat budownictwa nie ma dla nas żadnych tajemnic.