Jak prawidłowo powołać koordynatora ds. bhp na budowie?

Czym naprawdę jest instrukcja bezpiecznego wykonywania robót i jak ją napisać?

Jak prawidłowo poprowadzić dokumentację prac niebezpiecznych?

O czym powinieneś pamiętać przy dokumentowaniu szkolenia stanowiskowego na budowie?

Jak zgodnie z przepisami dokumentować użytkowanie środków ochrony indywidualnej na budowie?

Podział dokumentów bhp

Dokumentacje bhp na budowie można podzielić na:
– dokumentację związaną z procesem (pracami) budowlanym,
– zatrudnieniem pracowników,
– eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych.
Opisujemy możliwie wszystkie takie dokumenty stosowane na budowach – nie wszystkie z opisywanych muszą znajdować się na każdej z budów.

DOKUMENTACJA BHP ZWIĄZANA Z PROCESEM BUDOWLANYM
Podstawowe dokumenty, które powinieneś tutaj zgromadzić, to:

1. Zawiadomienie do PIP
Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy.
Obowiązek ten dotyczy wprawdzie inwestora, ale jego wykonanie może należeć do Ciebie.
Zawiadomienie to dotyczy budów (lub rozbiórek), na których przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób albo planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.

Zawiadomienie należy doręczyć (przesłać) 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki. Wzór zawiadomienia zamieszczamy w Informatorze poradnika.

2. Plan bioz jako dokument bhp
Chociaż plan bioz jest dokumentem Prawa budowlanego, zawiera głównie wskazania dotyczące bhp. W tym przypadku najważniejsza jest zbieżność zapisów planu bioz z instrukcją bezpiecznego wykonywania robót, którą omawiamy w punkcie poniżej, a także inne jego części, których treść odnosi się wprost do wymogów bhp, co opisujemy w dalszej części artykułu.

BHP

3. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót
Choć była wymagana już dawno, mało kto należycie dba o jej sporządzenie. Tymczasem wymaga jej rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401). Co więcej – trzeba ją mieć na piśmie przed przystąpieniem do robót (Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót).